The Stray Dog Pub & Cafe

374 5th Street
Elko, NV 89801
(775) 753-4888